Këmbë kub Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Këmbë kub

 • Nuk ka një simbol të pranuar në mënyrë universale për njësinë këmbë kub.
 • Shkurtime të tjera përdoren në varësi të kontekstit, përfshi këtu (por jo domosdoshmërish) ft kub, cu ft, cb ft, cof, ft3, këmbë3, këmbë³, ft³.
 • Njësi e:

  • Vëllimi (përcaktimi sasior i një hapësire tre dimensionale)

  Përdorim mbarëbotëror:

  • The cubic foot is used mainly in the United States, Canada and the United Kingdom as a measurement of volume.

  Përshkrimi:

  Njësia këmbë kub është njësi vëllimi e përdorur në sistemin imperial dhe në atë të matjeve të posaçme në SHBA.

  Njësia këmbë kub mund të përdoret për të përshkruar vëllimin e një materiali të dhënë, ose kapacitetin e një kontejneri për të mbajtur një material të tillë.

  Përkufizim:

  Një matje në kub është derivati tre-dimensional i një matjeje lineare, pra një këmbë në kub përkufizohet si vëllimi i një kubi me brinjë 1 ft të gjatë.

  Në terma metrik, një këmbë në kub është një kub me brinjë 0.3048 matra të gjatë. Një këmbë në katrorë është i barabartë me gati 0.02831685 metra kub, apo 28.3169 litra.

  Referenca të përbashkëta:

  • Një kontejner standard transporti (20 ft x 8ft x 8 ft 6 in) ka një vëllim prej 1,360 këmbë kub.
  • 19-22 këmbë kub do të përshkruanin madhësinë mesatare të një frigoriferi të mjaftueshëm për një familje prej katër vetash.

  Konteksti i përdorimit:

  Këmbë kub standarde (scf) është një njësi matëse e sasisë së gazit nën kushte të caktuara (zakonisht në 60°F dhe në trysni 1 atm).

  Kur zbatohet te një material i veçantë në kushte të përcaktuar, njësia këmbë kub rresht së qenuri një njësi vëllimi dhe shndërrohet në një njësi sasie.

  Njësia këmbë kub shpesh përdoret për të përshkuar kapacitetin mbajtës të pajisjeve shtëpiake, si për shembull të frigoriferëve, ndërsa në industri përdoret për kontejnerët e transportit.

  Ofruesit e shërbimeve tregtare të magazinimit, përgjithësisht i përshkruajnë njësitë e magazinimit që ata ofrojnë të shprehura në këmbë kub.

  Për të përllogaritur vëllimin e një produkti apo hapësire të caktuar në këmbë kub, matet gjatësia, gjerësia dhe lartësia, të shprehura në këmbë, dhe shumëzohen me njëra-tjetrën.

  Për shembull, një njësi magazinimi 10 ft e gjatë, 6 ft e gjerë dhe 8 ft e lartë mund të përshkruhet sikur ka një kapacitet prej 480 këmbë kub (10 x 6 x 8 = 480).

  Njësitë përbërëse:

  • Një këmbë kub është e barasvlershme me 1,728 inç kub (meqenëse një këmbë është dymbëdhjetë inç, një këmbë kub mund të përfytyrohet si një kub me brinjë nga dymbëdhjetë inç secila, ose 12 x 12 x 12 kuba me nga një inç të vendosur njëri mbi tjetrin).
  • Në praktikë, këmbë kub dhe inç kub priren të jenë njësi të ndryshme të cilat nuk përdoren bashkë.

  Shumëfishuesit:

  • 1 jard në kub = 27 këmbë në kub
  • Një jard është 3 këmbë, pra një jard në kub mund të imagjinohet si një kub me brinjë 3 këmbë, apo një kub që përmban 27 kuba individual me brinjë 1 këmbë të gjatë.
  • Në praktik, shumëfishat e këmbëve në kub (të tilla si në industritë e naftës dhe gazit) përshkruhen si Mcf (mijë këmbë në kub), MMcf (milion këmbë në kub), Bcf (miliard këmbë në kub), me Tcf dhe Qcf si biliard dhe trilion këmbë në kub respektivisht.