Koha Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Konvertimet e Kohës

Njësia SI e kohës është sekonda. Nga kjo nxirret minuta (60 sekonda) dhe ora (3600 sekonda). Një ditë supozohet se është 86,400 sekonda për këtë përllogaritës, ndonëse kjo mund të variojë nëse shtohet "sekonda e brishtë".