การแปลง กิโลกรัม

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

กิโลกรัม

ตัวย่อ/ สัญลักษณ์:

  • กก.
  • กิโล (ไม่เป็นทางการ)

หน่วยของ:

  • มวล
  • น้ำหนัก (ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์)

ใช้ทั่วโลก:

  • ทั่วโลก

คำจำกัดความ:

กิโลกรัมเป็นหน่วยพื้นฐานในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (International System of Units หรือ SI) และเป็นที่ยอมรับในการใช้ในแต่ละวัน เนื่องจากเป็นหน่วยวัดน้ำหนัก (แรงโน้มถ่วงที่ใช้กับวัตถุที่กำหนด)

กิโลกรัมเกือบจะเทียบเท่ากับมวลของน้ำหนึ่งลิตร

คำจำกัดความ:

กก ถูกกำหนดให้เทียบเท่าหน่วยมวลของแท่นกิโลกรัมต้นแบบระหว่างประเทศ (International Prototype of the Kilogram หรือ IPK) ซึ่งเป็นบล็อกแพลทินัมอิริเดียมอัลลอยที่ผลิตขึ้นในปี ค.ศ. 1889 และเก็บไว้ในสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (International Bureau of Weights and Measures หรือ BIPM) ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน Sèvres  ประเทศฝรั่งเศส 

เป็นหน่วย SI หน่วยเดียวที่กำหนดดวยวัตถุทางกายภาพมากกว่าสินทรัพย์ทางกายภาพพื้นฐานที่สามารถผลิตขึ้นใ

ที่มา:

สำหรับช่วงเวลาของความเศร้าโสก (ยังใช้เป็นมาตรการอ้างอิงสำหรับโลหะ) จะใช้เพื่อกำหนดหนึ่งพันกรัม จนกระทั้งถูกทดแทนด้วยกิโลเมตรในปี ค.ศ. 1799

ในปี ค.ศ. 1975 ระบบมาตรวัดเมตริกจะใช้เริ่มต้นในประเทศฝรั่งเศส และกรัมถูกนิยามเป็น "น้ำหนักสัมบูรณ์ของปริมาณน้ำบริสุทธ์เทียบเท่ากับลูกบาศก์หนึ่งพันเมตร และที่อุณหภูมิของน้ำแข็งที่หลอมละลาย"

กิโลกรัม (มาจากคำว่า chilioi [หนึ่งพัน] และ gramma [น้ำหนักเล็กน้อย] ในภาษากรีก) เป็นชื่อที่ใช้เป็นหน่วยวัดมวลสำหรับปริมาณที่มากกว่าในการซื้อขายในเชิงปฏิบัติมากกว่า ทั้งยังมาใช้เป็นหน่วยพื้นฐานของหน่วยมวลในระบบมาตรวัดเมตริกทั้งหมด

หน่วยวัดระหว่างประเทศ (International (SI) System of Units) ได้ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1960 ซึ่งใช้กิโลกรัมเป็นหน่วยมวลพื้นฐาน และเกือบทุกประเทศบนโลกได้นำไปใช้ด้วย (อาจมีข้อยกเว้นพอสมควร เช่น สหรัฐอเมริกา)

การอ้างอิงโดยทั่วไป:

  • กิโลกรัมเป็นน้ำหนักโดยประมาณของขวดน้ำหนักหนึ่งลิตร
  • โดยทั่วไปน้ำตาลจะขายด้วยมาตรวัดหนึ่งกิโลกรัม
  • ลูกบาสเก็ตบอลตัวอย่างมีน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม

การใช้เนื้อหา:

กิโลกรัมใช้ทั่วโลกในแต่ละวันในฐานะเป็นหน่วยวัดสำหรับปริมาตรและน้ำหนัก

ทั้งยังเป็นหน่วยพื้นฐานของปริมาตรสำหรับระบบการวัด m.k.s. ทั้งหมด ซึ่งเมตร กิโลกรัมและวินาทีที่ใช้สัมพันธ์กับสิ่งอื่น ๆ เพื่อให้สามารถนิยามแนวความคิดอื่น ๆ ได้ เช่น แรงนิวตัน และปาสคาลที่ใช้สำหรับวัดความดัน

หน่วยประกอบ:

หลากหลาย: