การแปลง ลองฮันเดรดเวท (อังกฤษ)

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ลองฮันเดรดเวท (อังกฤษ)

ประมาณก่อนศตวรรษที่ 14 มีฮันเดรดเวทสองอย่างในประเทศอังกฤษ อย่างแรกคือ100 ปอนด์และอย่างที่สอง 108 ปอนด์ อนึ่ง ในปี ค.ศ. 1340 กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่สามได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าของสโตนจาก 12 ปอนด์เป็น 14ปอนด์ เนื่องจากฮันเดรดเวท คือ 8 สโตน ส่วนฮันเดรดเวท 100 ปอนด์เป็น 112 ปอนด์