การแปลง เฮกตาร์

เลือกหน่วยที่คุณต้องการแปลงเป็น

เฮกตาร์

ตัวย่อ/สัญลักษณ์:

ha

หน่วยของ:

พื้นที่

การใช้ทั่วโลก:

เฮกตาร์เป็นหน่วยการวัดพื้นที่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกเนื่องจากความสะดวกและความง่ายในการแปลงหน่วย หน่วยเฮกตาร์เท่ากับ 10,000 ตารางเมตรหรือ 2.471 เอเคอร์ หน่วยนี้มักถูกใช้ในหลายสาขา เช่น เกษตรกรรม การจัดการที่ดิน การวางแผนเมือง และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้เราใช้เฮกตาร์อย่างแพร่หลายคือความเข้ากันได้กับระบบเมตริกซึ่งเป็นระบบการวัดที่ได้รับการนำมาใช้มากที่สุดทั่วโลก ระบบเมตริกมุ่งเน้นให้มีวิธีการวัดที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกัน ทำให้ง่ายต่อการสื่อสารและร่วมมือกันระหว่างคนจากประเทศและสาขางานต่าง ๆ เฮกตาร์เข้ากันได้อย่างลื่นไหลในระบบนี้ ทำให้สามารถทำการแปลงหน่วยพื้นที่ระหว่างหน่วยต่าง ๆ เช่น เมตร จตุรัส กิโลเมตร และเอเคอร์ได้อย่างง่ายดาย

เฮกตาร์มีความคุ้มค่ามากในภาคเกษตรกรรม เมื่อใช้วัดพื้นที่ดินสำหรับการเกษตรและการผลิตพืช ชาวนาและเจ้าของที่ดินสามารถคำนวณขนาดของทุ่นนาของพวกเขาหรือกำหนดปริมาณของพื้นที่ที่ต้องการสำหรับพืชที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้เฮกตาร์ หน่วยนี้ยังช่วยให้การค้าระหว่างประเทศและการวิเคราะห์ตลาดเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากมีภาษาที่เป็นที่รู้จักในการพูดถึงทรัพยากรที่ดินและผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม

นิยาม:

เฮกตาร์เท่ากับ 10,000 ตารางเมตร หรือ 2.471 เอเคอร์ คำว่า "เฮกตาร์" มาจากคำกรีก "เฮกตอส" ซึ่งหมายถึงร้อย และคำละติน "เอเรีย" ซึ่งหมายถึงชิ้นที่ของพื้นดิน หน่วยวัดนี้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการเกษตร การจัดการที่ดิน และการวางแผนเมือง เราสามารถแปลงหน่วยพื้นที่ได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้เฮกตาร์ ตัวอย่างเช่น หนึ่ง ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 100 เฮกตาร์ และหนึ่ง ตารางเมตร เท่ากับ 0.0001 เฮกตาร์

ต้นกำเนิด:

กำเนิดของหน่วยวัดที่รู้จักกันด้วยชื่อเฮกตาร์สามารถติดตามได้ถึงยุคการปฏิวัติฝรั่งเศสในปลายศตวรรษที่ 18 ในช่วงเวลานี้ รัฐบาลฝรั่งเศสมุ่งหวังจะสร้างระบบการวัดใหม่ที่จะมีเหตุผลมากขึ้นและสามารถใช้ได้ทั่วไปมากขึ้น สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดระบบเมตริกซิสเต็มซึ่งรวมถึงการนำเสนอหน่วยพื้นที่ที่รู้จักกันด้วยชื่อเฮกตาร์

คำว่า "เฮกแตร์" มาจากคำภาษากรีก "เฮกโต" ซึ่งหมายถึงหนึ่งร้อย และคำฝรั่ง "อาร์" ซึ่งเป็นหน่วยพื้นที่ที่ใช้ในระบบเมตริกก่อนหน้านี้ เฮกแตร์ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เท่ากับ 100 อาร์ โดยที่แต่ละอาร์มีขนาด 100 ตารางเมตร ซึ่งทำให้เฮกแตร์เท่ากับ 10,000 ตารางเมตร

อ้างอิงทั่วไป:

พื้นที่ผิวโลกทั้งหมด = 51 พันล้านเฮกตาร์

พื้นที่ที่ถูกครอบคลุมโดยมหาสมุทรของโลก = 36.2 พันล้าน ไร่

บริบทการใช้งาน:

หนึ่งในการใช้งานหลักของเฮกตาร์คือในการเกษตรและการบริหารจัดการที่ดิน ชาวนา ผู้ถือครองที่ดิน และนักวิจัยด้านการเกษตรมักใช้เฮกตาร์เพื่อวัดขนาดของแปลงดินของพวกเขา กำหนดผลผลิตของพืช และวางแผนกลยุทธ์การให้น้ำและปุ๋ย เฮกตาร์ให้วิธีการที่สะดวกและมาตรฐานในการวัดพื้นที่ของที่ดิน ทำให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริบทการใช้งานสำคัญอีกอย่างของเฮกตาร์คือในการวางแผนเมืองและอสังหาริมทรัพย์ นักวางแผนเมืองและนักพัฒนาใช้เฮกตาร์ในการวัดขนาดของพื้นที่ที่ดิน เพื่อกำหนดความหนาแน่นของอาคาร และประเมินศักยภาพของโครงการพัฒนา เฮกตาร์ยังถูกใช้ในกฎระเบียบการจัดโซนและการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อกำหนดการใช้งานที่อนุญาตและความหนาแน่นของพื้นที่ต่าง ๆ ในเมืองหรือภูมิภาค

 

ลิงก์ยอดนิยม