การแปลง ตารางกิโลเมตร

เลือกหน่วยที่คุณต้องการแปลงเป็น

ตารางกิโลเมตร

ตัวย่อ/สัญลักษณ์:

km²

(km)2

sq km

หน่วยของ:

พื้นที่

การใช้ทั่วโลก:

ตารางกิโลเมตร (km²) เป็นหน่วยวัดพื้นที่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก มันเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศที่ได้นำระบบเมตริก ซึ่งรวมถึงส่วนใหญ่ของประเทศทั่วโลก การใช้ตารางกิโลเมตรช่วยให้มีวิธีการแสดงพื้นที่ใหญ่ได้อย่างมาตรฐานและเข้าใจได้ง่าย ทำให้เป็นหน่วยที่สะดวกสบายสำหรับการใช้งานต่าง ๆ

หนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ตารางกิโลเมตรมีการใช้งานอย่างแพร่หลายคือความเข้ากันได้กับหน่วยเมตริกอื่น ๆ ระบบเมตริกนั้นมีโครงสร้างที่สอดคล้องและสม่ำเสมอสำหรับการวัด ทำให้ง่ายต่อการทำการคำนวณและการแปลงหน่วย ตารางกิโลเมตรมักถูกใช้ในสาขาต่าง ๆ เช่นภูมิศาสตร์ การวางแผนเมือง การเกษตร และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มันช่วยให้สามารถวัดพื้นที่ดินได้อย่างแม่นยำ เช่น ประเทศ เมือง ภูมิภาค และลักษณะธรรมชาติ เช่น ทะเลสาบ และป่า

นิยาม:

ตารางกิโลเมตร ซึ่งมักถูกย่อว่า ตร. กม. หรือ กม² เป็นหน่วยของพื้นที่ในระบบเมตริก มันถูกกำหนดโดยพื้นที่ของสี่เหลี่ยมที่ด้านมีความยาวเท่ากับหนึ่ง กิโลเมตร นั่นหมายความว่า ตารางกิโลเมตรเท่ากับ 1,000 เมตร ตามด้วย 1,000 เมตร หรือ 1,000,000 ตารางเมตร ค่ะ

ตารางกิโลเมตรถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในการวัดพื้นที่ของพื้นที่ใหญ่ เช่น ประเทศ ทวีป หรือแม้ว ตัวอย่างเช่น พื้นที่ทั้งหมดของประเทศออสเตรเลียประมาณ 7.7 ล้านตารางกิโลเมตร ทำให้เป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดที่หกของโลก อย่างเดียวกัน พื้นที่ทั้งหมดของมหาสมุทรแปซิฟิกประมาณ 165 ล้านตารางกิโลเมตร ทำให้เป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดบนโลก

ต้นกำเนิด:

กำเนิดของตารางกิโลเมตรเป็นหน่วยวัดสามารถติดตามกลับไปถึงแนวคิดของพื้นที่ซึ่งเป็นการวัดพื้นที่สองมิติที่ถูกใช้งานโดยวัตถุหรือภูมิภาคที่ใด ๆ

ตารางกิโลเมตร หรือ กม² ได้มาจากการยกกำลังความยาวของกิโลเมตร โดยแทนพื้นที่ของสี่เหลี่ยมที่ด้านมีความยาวเท่ากับหนึ่งกิโลเมตร กิโลเมตร เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก ถูกนำเข้ามาครั้งแรกในช่วงสมัยการปฏิวัติฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 18 มีนาคม กำหนดไว้ว่าเป็นหนึ่งในสิบหมื่นของระยะทางจากขัตติยะไปสู่จุดศูนย์สายอินทนต์ตามลองจิตรที่ผ่านที่ปารีส

อ้างอิงทั่วไป:

พื้นที่รวมของโลกเป็นกิโลเมตรสี่เหลี่ยมทั้งหมด = 510 ล้าน ตร. กม

พื้นที่รวมของมหาสมุทรของโลก = 362 ล้าน ตร. กม

บริบทการใช้งาน:

ตารางกิโลเมตร (km²) เป็นหน่วยวัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายสาขาและบริบทต่าง ๆ หนึ่งในพื้นที่หลักที่ตารางกิโลเมตรถูกใช้งานอย่างแพร่หลายคือในด้านภูมิศาสตร์และการวัดพื้นที่ นักภูมิศาสตร์และผู้วางแผนเมืองใช้หน่วยนี้เพื่อวัดขนาดของประเทศ เมือง และภูมิภาค มันช่วยให้พวกเขาสามารถเปรียบเทียบและวิเคราะห์พื้นที่ของสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนในการเข้าใจความหนาแน่นของประชากร การขยายตัวของเมือง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตารางกิโลเมตรถูกใช้บ่อยในการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยใช้หน่วยนี้ในการวัดขนาดของป่า บึงน้ำ และที่อยู่อาศัยธรรมชาติอื่น ๆ โดยการประมาณขนาดของพื้นที่เหล่านี้ พวกเขาสามารถประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ ติดตามการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และพัฒนากลยุทธ์สำหรับการอนุรักษ์ของพวกเขาได้

นอกจากนี้ ตารางกิโลเมตรเป็นสิ่งจำเป็นในการเกษตรและการบริหารจัดการที่ดิน ชาวนาและเจ้าของที่ดินพึงพอใจในหน่วยนี้เพื่อกำหนดขนาดของแปลงของพวกเขา คำนวณผลผลิตของพืช และวางแผนระบบชลประทาน มันช่วยให้พวกเขาสามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน