การแปลง บาร์เรลอเมริกา (น้ำมัน)

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

บาร์เรลอเมริกา (น้ำมัน)

หน่วยวัดของสหรัฐอเมริกาสำหรับน้ำมัน  ดูเพิ่มเติมสหรัฐบาร์เรลเหลว บาร์เรลรัฐบาลกลางสหรัฐ บาร์เรลน้ำมัน และสหราชอาณาจักรบาร์เรล