ตารางแปลง กิโลลิตร

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

กิโลลิตร

มาตรวัดหน่วยของปริมาณเทียบเท่ากับ 1,000 ลิตรหรือหนึ่งลูกบาศก์เมตร