ตารางแปลง ไพน์อเมริกา (ของเหลว)

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ไพน์อเมริกา (ของเหลว)

มาตรวัดความจุของสหรัฐ (ของเหลว) เท่ากับ 0.473 ลิตร หมายเหตุนอกจากนี้ยังมีมาตรการที่แตกต่างกันของสหรัฐไพน์แห้ง ไพน์สหราชอาณาจักร