การแปลง ลิตร เป็น แกลลอน

มีประเภทของ แกลลอน มากกว่าหนึ่งประเภท กรุณาใช้ตัวแปรที่เหมาะสมจากรายการด้านล่าง

  1. ลิตร เป็น แกลลอนอเมริกา (ของเหลว)

  2. ลิตร เป็น แกลลอนอเมริกา (ของแห้ง)

  3. ลิตร เป็น แกลลอนอังกฤษ

ลิตร

หน่วยพื้นฐานของปริมาณในระบบเมตริก ลิตรน้ำน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม

แกลลอน

แกลลอนมีหลายชนิดแตกต่างกัน ของเหลวอเมริกา ของแห้งแคนาดา และของแห้งสหราชอาณาจักร กรุณาเลือกตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น