การแปลง ออนซ์ เป็น ลิตร

มีประเภทของ ออนซ์ มากกว่าหนึ่งประเภท กรุณาใช้ตัวแปรที่เหมาะสมจากรายการด้านล่าง

  1. ออนซ์ของเหลวอเมริกา เป็น ลิตร

  2. ออนซ์ของเหลวอังกษ เป็น ลิตร

ออนซ์

ออนซ์มีสองชนิดแตกต่างกัน สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา กรุณาเลือกตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

ลิตร

หน่วยพื้นฐานของปริมาณในระบบเมตริก ลิตรน้ำน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม