การแปลง ถ้วย เป็น มิลลิลิตร

มีประเภทของ ถ้วย มากกว่าหนึ่งประเภท กรุณาใช้ตัวแปรที่เหมาะสมจากรายการด้านล่าง

  1. ถ้วยอเมริกา เป็น มิลลิลิตร

  2. ถ้วยแคนาดา เป็น มิลลิลิตร

  3. ถ้วยเมตริก เป็น มิลลิลิตร

ถ้วย

ถ้วยมีหลายชนิดแตกต่างกัน อเมริกา แคนาดาและเมตตริก กรุณาเลือกตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

มิลลิลิตร

มาตรวัดของปริมาณเท่ากับหนึ่งร้อยส่วนของลิตร