การแปลง ลิตร เป็น ออนซ์

มีประเภทของ ออนซ์ มากกว่าหนึ่งประเภท กรุณาใช้ตัวแปรที่เหมาะสมจากรายการด้านล่าง

  1. ลิตร เป็น ออนซ์ของเหลวอเมริกา

  2. ลิตร เป็น ออนซ์ของเหลวอังกษ

ลิตร

หน่วยพื้นฐานของปริมาณในระบบเมตริก ลิตรน้ำน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม

ออนซ์

ออนซ์มีสองชนิดแตกต่างกัน สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา กรุณาเลือกตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น