การแปลง เกรน เป็น ฮันเดรดเวท

มีประเภทของ ฮันเดรดเวท มากกว่าหนึ่งประเภท กรุณาใช้ตัวแปรที่เหมาะสมจากรายการด้านล่าง

  1. เกรน เป็น ช็อตฮันเดรดเวท (อเมริกา)

  2. เกรน เป็น ลองฮันเดรดเวท (อังกฤษ)

เกรน

1/7000 ปอนด์; เท่ากับเม็ดทรอยหรือ 64.799 มิลลิกรัม

ฮันเดรดเวท

มีฮันเดรดเวทสองประเภท คือ ฮันเดรดเวทยาวแลฮันเดรดเวทะสั้น กรุณาเลือกหน่วยเฉพาะเจาะจงมากขึ้น