การแปลง ไมล์ทะเล เป็น กิโลเมตร

มีประเภทของ ไมล์ทะเล มากกว่าหนึ่งประเภท กรุณาใช้ตัวแปรที่เหมาะสมจากรายการด้านล่าง

  1. ไมล์ทะเลอังกฤษ เป็น กิโลเมตร

  2. ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา) เป็น กิโลเมตร

  3. ไมล์ทะเลนานาชาติ เป็น กิโลเมตร

ไมล์ทะเล

กิโลเมตร

กิโลเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก ซึ่งเทียบเท่ากับหนึ่งพันเมตร

1 กม. เทียบเท่ากับ 0.6214 ไมล์