การแปลง กิโลเมตร เป็น ไมล์ทะเล

มีประเภทของ ไมล์ทะเล มากกว่าหนึ่งประเภท กรุณาใช้ตัวแปรที่เหมาะสมจากรายการด้านล่าง

  1. กิโลเมตร เป็น ไมล์ทะเลอังกฤษ

  2. กิโลเมตร เป็น ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา)

  3. กิโลเมตร เป็น ไมล์ทะเลนานาชาติ

กิโลเมตร

กิโลเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก ซึ่งเทียบเท่ากับหนึ่งพันเมตร

1 กม. เทียบเท่ากับ 0.6214 ไมล์

ไมล์ทะเล