Peniuejt Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Peniuejt

Një njësi matëse e peshës troi e barabartë me 24 grein apo me pjesën e njëzetë e një ounsi troi (një paund troi ka 12 ouns). Shkurtimi i peniuejtit zakonisht është dwt.