Jardë Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Jardë

Një njësi gjatësie e barabartë me 3 këmbë; e përcaktuar si 91.44 cm; në fillim u kounsiderua si gjatësia mesatare e një hapi të madh