યુએસ જિલ રુપાંતર કોષ્ટક

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

યુએસ જિલ

એક યુએસ ક્ષમતા એકમ (પ્રવાહી અથવા સૂકી) 4 પ્રવાહી ઔંસ બરાબર છે