યુએસ ક્વાર્ટ્ (સુકું) રુપાંતર કોષ્ટક

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

યુએસ ક્વાર્ટ્ (સુકું)

યુએસ ક્ષમતા માપ (સૂકી સામગ્રી માટે) 2 પિંટ્સ અથવા 1.101 લિટર સમાન છે