મેટ્રિક કપ રુપાંતર કોષ્ટક

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

મેટ્રિક કપ

યુએસ કપ માપ માટે મેટ્રીક અંદાજ એક લિટરના એક ક્વાર્ટર સમાન છે