ઘન મિલીમીટર રુપાંતર કોષ્ટક

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ઘન મિલીમીટર

જથ્થો એક મિલિમીટરથી એક મિલિમીટરથી એક મિલિમીટરના એક સમઘનને બરાબર છે. તે એક લિટરનો એક મિલિયનમો ભાગ હોવાથી ઘણી વખત એક માઇક્રોલિટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.