યુએસ પિંટ્ (પ્રવાહી) રુપાંતર કોષ્ટક

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

યુએસ પિંટ્ (પ્રવાહી)

એક યુએસ ક્ષમતા માપ (પ્રવાહી માટે) 0.473 લિટર સમાન  છે. ત્યાં યુએસ શુષ્ક પિંટ્સ અને યુકે પિંટ્સ ના અલગ માપ છે તેની નોંધ લો.