જિલ (યુકે) રુપાંતર કોષ્ટક

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

જિલ (યુકે)

માપનો એક બ્રિટિશ ઇમ્પિરિયલ એકમ એક (યુકે) પિન્ટ ના એક ક્વાર્ટર સમાન છે