યુએસ ગેલન (પ્રવાહી) રુપાંતર કોષ્ટક

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

યુએસ ગેલન (પ્રવાહી)

એક યુએસ ક્ષમતા માપ (પ્રવાહી માટે) 4 ક્વાર્ટ્સ અથવા 3.785 લિટર સમાન છે. ત્યાં યુએસ શુષ્ક ગેલન અને યુકે ગેલનના વિવિધ માપ પણ છે તેની નોંધ લો.