યુએસ ક્વાર્ટ્ (પ્રવાહી) રુપાંતર કોષ્ટક

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

યુએસ ક્વાર્ટ્ (પ્રવાહી)

યુએસ ક્ષમતા માપ (પ્રવાહી માટે) 2 પિંટ્સ અથવા 0.946 લિટર સમાન છે