યુએસ જિલ થી લીટર રૂપાંતર

અમારી Android એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

લીટર થી યુએસ જિલ (સ્વેપ એકમો)

બંધારણ 
ચોકસાઈ

નોંધ: અપૂર્ણાંક પરિણામો નજીકના 1/64 દશાંશમાં હોય છે. વધુ ચોક્કસ જવાબ માટે પરિણામ ઉપર વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

નોંધ: પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો પરથી મહત્વપૂર્ણ આધારના જરૂરી નંબર પસંદ કરીને તમે આ જવાબની ચોકસાઈ વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો.

નોંધ: શુદ્ધ દશાંશ પરિણામ માટે પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

સૂત્ર બતાવો 

યુએસ જિલ માંથી લીટર માં રુપાંતર કરો

L =
US gi
 
_______
 
 
8.4535
કામ બતાવો 
ઘાતાંકીય બંધારણમાં માં પરિણામ બતાવો

યુએસ જિલ

એક યુએસ ક્ષમતા એકમ (પ્રવાહી અથવા સૂકી) 4 પ્રવાહી ઔંસ બરાબર છે

 

યુએસ જિલ માંથી લીટર માં રુપાંતર કરો

L =
US gi
 
_______
 
 
8.4535

લીટર

મેટ્રિક સિસ્ટમમાં જથ્થાનો મૂળભૂત એકમ. એક લિટર પાણી નું વજન એક કિલોગ્રામ થાય છે.

 

યુએસ જિલ થી લીટર કોષ્ટક

શરૂઆત
વધારા
ચોક્કસાઈ
ફોર્મેટ
કોષ્ટક છાપો
< નાની કિંમતો મોટી કિંમતો >
યુએસ જિલ લીટર
0US gi 0.00L
1US gi 0.12L
2US gi 0.24L
3US gi 0.35L
4US gi 0.47L
5US gi 0.59L
6US gi 0.71L
7US gi 0.83L
8US gi 0.95L
9US gi 1.06L
10US gi 1.18L
11US gi 1.30L
12US gi 1.42L
13US gi 1.54L
14US gi 1.66L
15US gi 1.77L
16US gi 1.89L
17US gi 2.01L
18US gi 2.13L
19US gi 2.25L
યુએસ જિલ લીટર
20US gi 2.37L
21US gi 2.48L
22US gi 2.60L
23US gi 2.72L
24US gi 2.84L
25US gi 2.96L
26US gi 3.08L
27US gi 3.19L
28US gi 3.31L
29US gi 3.43L
30US gi 3.55L
31US gi 3.67L
32US gi 3.79L
33US gi 3.90L
34US gi 4.02L
35US gi 4.14L
36US gi 4.26L
37US gi 4.38L
38US gi 4.50L
39US gi 4.61L
યુએસ જિલ લીટર
40US gi 4.73L
41US gi 4.85L
42US gi 4.97L
43US gi 5.09L
44US gi 5.20L
45US gi 5.32L
46US gi 5.44L
47US gi 5.56L
48US gi 5.68L
49US gi 5.80L
50US gi 5.91L
51US gi 6.03L
52US gi 6.15L
53US gi 6.27L
54US gi 6.39L
55US gi 6.51L
56US gi 6.62L
57US gi 6.74L
58US gi 6.86L
59US gi 6.98L
મેટ્રિક રૂપાંતર કોષ્ટક મોબાઇલ ફોન રુપાંતર કરનાર એપ ઘનફળ તાપમાન વજન લંબાઈ ક્ષેત્રફળ ઝડપ સમય ચલણ