ગેલન થી લીટર રૂપાંતર

ગેલન  ના એક કરતાં વધુ પ્રકાર હોય છે. નીચેની યાદીમાંથી યોગ્ય પ્રકાર નો ઉપયોગ કરો.

  1. યુએસ ગેલન (પ્રવાહી) થી લીટર

  2. યુએસ ગેલન (સૂકું) થી લીટર

  3. યુકે ગેલન થી લીટર

ગેલન 

ગેલનના અનેક જુદા જુદા પ્રકાર - યુએસ પ્રવાહી, યુએસ શુષ્ક અને યુકે ઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરી વધુ ચોક્કસ વિકલ્પ પસંદ કરો.

લીટર

મેટ્રિક સિસ્ટમમાં જથ્થાનો મૂળભૂત એકમ. એક લિટર પાણી નું વજન એક કિલોગ્રામ થાય છે.