લીટર થી ઔંસ રૂપાંતર

ઔંસ ના એક કરતાં વધુ પ્રકાર છે. નીચેની યાદીમાંથી યોગ્ય પ્રકાર નો ઉપયોગ કરો.

  1. લીટર થી યુએસ પ્રવાહી ઔંસ

  2. લીટર થી યુકે પ્રવાહી ઔંસ

લીટર

મેટ્રિક સિસ્ટમમાં જથ્થાનો મૂળભૂત એકમ. એક લિટર પાણી નું વજન એક કિલોગ્રામ થાય છે.

ઔંસ

ઔંસના બે અલગ અલગ પ્રકાર - યુએસ અને યુકે ઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરી વધુ ચોક્કસ વિકલ્પ પસંદ કરો.