મીલીલીટર થી ઔંસ રૂપાંતર

ઔંસ ના એક કરતાં વધુ પ્રકાર છે. નીચેની યાદીમાંથી યોગ્ય પ્રકાર નો ઉપયોગ કરો.

  1. મીલીલીટર થી યુએસ પ્રવાહી ઔંસ

  2. મીલીલીટર થી યુકે પ્રવાહી ઔંસ

મીલીલીટર

જથ્થાનો મેટ્રીક એકમ એક લિટરન એક હજારમાં ભાગ સમાન છે

ઔંસ

ઔંસના બે અલગ અલગ પ્રકાર - યુએસ અને યુકે ઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરી વધુ ચોક્કસ વિકલ્પ પસંદ કરો.