ઔંસ થી લીટર રૂપાંતર

ઔંસ ના એક કરતાં વધુ પ્રકાર હોય છે. નીચેની યાદીમાંથી યોગ્ય પ્રકાર નો ઉપયોગ કરો.

  1. યુએસ પ્રવાહી ઔંસ થી લીટર

  2. યુકે પ્રવાહી ઔંસ થી લીટર

ઔંસ

ઔંસના બે અલગ અલગ પ્રકાર - યુએસ અને યુકે ઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરી વધુ ચોક્કસ વિકલ્પ પસંદ કરો.

લીટર

મેટ્રિક સિસ્ટમમાં જથ્થાનો મૂળભૂત એકમ. એક લિટર પાણી નું વજન એક કિલોગ્રામ થાય છે.