ઔંસ થી મીલીલીટર રૂપાંતર

ઔંસ ના એક કરતાં વધુ પ્રકાર હોય છે. નીચેની યાદીમાંથી યોગ્ય પ્રકાર નો ઉપયોગ કરો.

  1. યુએસ પ્રવાહી ઔંસ થી મીલીલીટર

  2. યુકે પ્રવાહી ઔંસ થી મીલીલીટર

ઔંસ

ઔંસના બે અલગ અલગ પ્રકાર - યુએસ અને યુકે ઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરી વધુ ચોક્કસ વિકલ્પ પસંદ કરો.

મીલીલીટર

જથ્થાનો મેટ્રીક એકમ એક લિટરન એક હજારમાં ભાગ સમાન છે