Chuyển đổi Galông Anh sang Galông

Có nhiều loại Galông. Vui lòng sử dụng biến thích hợp từ danh sách bên dưới.

  1. Galông Anh sang Galông Mỹ (lỏng)

  2. Galông Anh sang Galông Mỹ (chất khô)

  3. Galông Anh sang Galông Anh

Galông Anh

Galông Anh (Anh) được chính thức định nghĩa là 4,54609 lít.

Galông

Có sẵn một số loại Galông khác khau - cho chất lỏng Mỹ, chất khô Mỹ và Anh. Vui lòng chọn một tùy chọn cụ thể hơn.