chuyển đổi Quart Mỹ (chất khô)

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Quart Mỹ (chất khô)

Một đơn vị dung tích Mỹ (cho chất khô) bằng 2 panh hoặc 1,101 lít