Chuyển đổi Ao-xơ sang Lít

Có nhiều loại Ao-xơ. Vui lòng sử dụng biến thích hợp từ danh sách bên dưới.

  1. Ao-xơ chất lỏng Mỹ sang Lít

  2. Ao-xơ chất lỏng Anh sang Lít

Ao-xơ

Có sẵn hai loại Ao-xơ khác khau - Mỹ và Anh. Vui lòng chọn một tùy chọn cụ thể hơn.

Lít

Đơn vị thể tích cơ bản trong hệ mét. Một lít nước nặng một kilôgam.