การแปลง ไมล์ทะเล เป็น เซนติเมตร

มีประเภทของ ไมล์ทะเล มากกว่าหนึ่งประเภท กรุณาใช้ตัวแปรที่เหมาะสมจากรายการด้านล่าง

  1. ไมล์ทะเลอังกฤษ เป็น เซนติเมตร

  2. ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา) เป็น เซนติเมตร

  3. ไมล์ทะเลนานาชาติ เป็น เซนติเมตร

ไมล์ทะเล

เซนติเมตร

เซนติเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก เทียบเท่ากับหนึ่งในร้อยของ เมตร

1 ซม. เทียบเท่ากับ 0.39370 นิ้ว