பரப்பளவு அலகு மாற்றம்

உங்களுக்கு தேவையான மெட்ரிக் மாற்றுவானை கண்டுபிடிக்க தேடுதல் பெட்டியை பயன்படுத்தவும்

மெட்ரிக் அளவீடுகள்

மெட்ரிக் பரப்பளவு அளவீடுகள் மீட்டரைச் சார்ந்தே இருக்கும். முக்கிய அலகான ஹெக்டேர் என்பது 1000 மீ2. ஒரு சதுர மைலில் சரியாக 640 ஏக்கர்கள் உள்ளன

காலனிகால/அமெரிக்க அளவீடுகள்

ஏக்கரைத்தவிர மற்ற பரப்பளவு அளவீடுகள் பெரும்பாலும் அதற்கு ஈடான அலகுகளின் வர்க்கங்களே ஆகும். ஏக்கர் என்பது 1 ஃபர்லாங்க் நீளம் மற்றும் 1 செயின் அகலம்.பழைய ஆங்கில வார்த்தையான ஏக்கரின் அர்த்தம் களம் என்பதாகும். எருதையோ, காட்டெருமையையோ வைத்து ஒரு நாளில் உழவு செய்யும் பரப்பளவே ஏக்கர் எனக் கருதப்பட்டது