சதுர மீட்டர் மாற்றுவான்

உங்களுக்கு தேவையான மெட்ரிக் மாற்றுவானை கண்டுபிடிக்க தேடுதல் பெட்டியை பயன்படுத்தவும்

சதுர மீட்டர்

ஒரு மீட்டர் அகலம் ஒரு மீட்டர் நீளத்திற்கு சமமானது  ஒரு பரப்பளவு அளவீடாகும்.