கன அளவு அலகு மாற்றம்

உங்களுக்கு தேவையான மெட்ரிக் மாற்றுவானை கண்டுபிடிக்க தேடுதல் பெட்டியை பயன்படுத்தவும்

மெட்ரிக் அளவீடுகள்

மெட்ரிக் கன அளவு அளவீடுகள் லிட்டரைச் சார்ந்தே இருக்கும்.1 லிட்டர் என்பது 1000 கன மீட்டர் (1 லி = 1000 செ.மீ3 )

காலனிகால/அமெரிக்க அளவீடுகள்

ஐக்கிய அமெரிக்க குடியரசின் காலன் என்பது ஐக்கிய பேரரசின் காலனிலிருந்து வேறுபட்டது. பாரல்,காலன் அல்லது பிண்ட் போன்றவை எவ்வாறு தோன்றியது  என நமக்கு உறுதியாகத் தெரியவில்லை. உங்களுக்கு தெரிந்தால், எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்