அவுன்ஸ்கள் முதல் மில்லிலிட்டர்கள் மாற்றம்

ஒரு வகையான காலன் விட, நிறைய உள்ளன. கீழுள்ள பட்டியலில் இருந்து சரியான மாறுபாட்டைப் பயன்படுத்தவும்

  1. அமெரிக்க திரவ அவுன்ஸ்கள் முதல் மில்லிலிட்டர்கள்

  2. இங்கிலாந்து திரவ அவுன்ஸ்கள் முதல் மில்லிலிட்டர்கள்

அவுன்ஸ்கள்

இரண்டு வகையான அவுன்ஸ் அளவுகள் உள்ளன – யூ.எஸ் மற்றும் யூ.கே. மேலும் குறிப்பிட்ட விருப்பத் தேர்வுகளை தேர்ந்தெடுக்கவும்

மில்லிலிட்டர்கள்

 ஒரு பரும அளவின் மெட்ரிக் அலகு ஒரு லிட்டரில் ஆயிரத்திற்கு சமமானதாகும்.