மெட்ரிக் மாற்றங்களுக்காக மெட்ரிக் மாற்றப் பட்டயம் மற்றும் கணிப்பான்

நீங்கள் மாற்ற விரும்பும் அலகின் வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

 

பல்வேறு நாடுகளிலும், கலாச்சாரங்களிலும் தசம அலகுகள் பயன்பாட்டில் இருந்தபோதிலும், பிரெஞ்சு புரட்சிக்குப்பின் 1799ல் ஃபிரான்ஸில் மெட்ரிக் அலகு முறை தோன்றியது. பல்வேறு அளவீடுகள் மற்றும் அலகின் வரையறைகள் மாறிய போதும், பல நாடுகளில் அலுவலக ரீதியான அளவீட்டு முறையாக, “சர்வதேச அலகுகளின் முறை” எனப்படும் மெட்ரிக்  முறையே உள்ளது

உலகின் மற்ற பண்புகள் பயன்படுத்தும் மற்ற அலகுகள் போன்ற மற்ற அலகுகள் இன்னும் உலாவப்படுகின்றன, போதுமான அளவுகளை மாற்ற உதவும் இணையதளம் இதுவரை அளவுகளை மாற்றுவதற்கான மெட்ரிக் மாற்றி மற்றும் மெட்ரிக் மாற்றம் அட்டவணைகளை பயன்படுத்தி மக்களுக்கு உதவ முன்னெடுக்கின்றது. அளவுகள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன (பொருள் வெப்பநிலை மாற்றம், எடை மாற்றம் முதலியவை) வலப்பக்கத்தில் காணப்படுகின்றன, அப்போது மெட்ரிக் மாற்றி கணிப்பான்களின் தொடக்கம் ஆகும்.

நீங்கள் சேர்க்க வேண்டிய புதிய அலகுகள் அல்லது இந்த தளத்தை மேம்படுத்த பரிந்துரைகள் உள்ளனவாக இருக்கின்றனவாகவாக எங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.