ஒரு மணி நேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்கள் முதல் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மைல்கள் மாற்றம்

புத்தககுறிப்பு பக்கம் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மைல்கள் முதல் ஒரு மணி நேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்கள் (ஸ்வாப் அலகுகள் )

வடிவம்
சரித்தன்மை

குறிப்பு: பின்ன முடிவுகள் பக்கதிலுள்ள 1/64க்கு முழுமையாக்கப்படும். துல்லியமான விடைக்கு, முடிவுக்கு மேலுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து தசமம் என்பதை தேர்ந்தெடுக்கவும்

குறிப்பு: முடிவுக்கு மேலுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து குறிப்பிடத்தக்க இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையை தேர்வு செய்து , நீங்கள் விடையின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கவோ, குறைக்கவோ செய்யலாம்

குறிப்பு: முழுமையான தசம முடிவுக்கு, முடிவுக்கு மேலுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து ‘தசமம்’ என்பதைத் தேர்வு செய்யவும்

பெருக்கல்

ஒரு மணி நேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்கள்  வரை  ஒரு மணி நேரத்திற்கு மைல்கள் மாற்று

வேலை செய்வதைக் காட்டவும்
அடுக்கு வடிவில் முடிவைக் காட்டவும்

ஒரு மணி நேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்கள்

இது பொதுவாக, நாடுகளில்  போக்குவரத்து மெட்ரிக் முறையை பயன்படுத்தி  பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வேக அளவீடு . சாலை வேக வரம்புகள் ஒரு மணியில் கிலோமீட்டர் வழங்கப்படும், இது சுருக்கமாக  kph அல்லது km / h .

 

ஒரு மணி நேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்கள்  வரை  ஒரு மணி நேரத்திற்கு மைல்கள் மாற்று

ஒரு மணி நேரத்திற்கு மைல்கள்

இது பொதுவாக, அமெரிக்கா போன்ற போக்குவரத்து  மெட்ரிக் அல்லாத நாடுகளில் ஒரு வேக  அளவீடாக பயன்படுத்தப்படும். அதிகாரப்பூர்வமாக மெட்ரிக் முறை ஏற்கப்பட்டது என்றாலும் ஐக்கிய ராஜ்யம்  சாலைகளில் இதை பயன்படுத்துகிறது. சாலை வேக வரம்புகளை ஒரு மணி நேரத்திற்கு மைல்என்று வழங்கப்படும்,சுருக்கமாக மைல் அல்லது மைல் / மணி.

 

ஒரு மணி நேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்கள் முதல் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மைல்கள் அட்டவணை
Start
Increments
Accuracy
Format
அச்சு அட்டவணை
<சிறிய மதிப்புகள் பெரிய மதிப்புகள்>
ஒரு மணி நேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மைல்கள்
0kph 0.00mph
1kph 0.62mph
2kph 1.24mph
3kph 1.86mph
4kph 2.49mph
5kph 3.11mph
6kph 3.73mph
7kph 4.35mph
8kph 4.97mph
9kph 5.59mph
10kph 6.21mph
11kph 6.84mph
12kph 7.46mph
13kph 8.08mph
14kph 8.70mph
15kph 9.32mph
16kph 9.94mph
17kph 10.56mph
18kph 11.18mph
19kph 11.81mph
ஒரு மணி நேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மைல்கள்
20kph 12.43mph
21kph 13.05mph
22kph 13.67mph
23kph 14.29mph
24kph 14.91mph
25kph 15.53mph
26kph 16.16mph
27kph 16.78mph
28kph 17.40mph
29kph 18.02mph
30kph 18.64mph
31kph 19.26mph
32kph 19.88mph
33kph 20.51mph
34kph 21.13mph
35kph 21.75mph
36kph 22.37mph
37kph 22.99mph
38kph 23.61mph
39kph 24.23mph
ஒரு மணி நேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மைல்கள்
40kph 24.85mph
41kph 25.48mph
42kph 26.10mph
43kph 26.72mph
44kph 27.34mph
45kph 27.96mph
46kph 28.58mph
47kph 29.20mph
48kph 29.83mph
49kph 30.45mph
50kph 31.07mph
51kph 31.69mph
52kph 32.31mph
53kph 32.93mph
54kph 33.55mph
55kph 34.18mph
56kph 34.80mph
57kph 35.42mph
58kph 36.04mph
59kph 36.66mph
மெட்ரிக் மாற்ற அட்டவணை அலைபேசி மாற்றுவான் செயலி வேகம் வெப்பநிலை எடை நீளம் பரப்பளவு அளவு நேரம்