லிட்டர்கள் முதல் அவுன்ஸ்கள் மாற்றம்

ஒரு வகையான காலன் விட, நிறைய உள்ளன. கீழுள்ள பட்டியலில் இருந்து சரியான மாறுபாட்டைப் பயன்படுத்தவும்

  1. லிட்டர்கள் முதல் அமெரிக்க திரவ அவுன்ஸ்கள்

  2. லிட்டர்கள் முதல் இங்கிலாந்து திரவ அவுன்ஸ்கள்

லிட்டர்கள்

மெட்ரிக் முறையில் பரும அளவின் அடிப்படை அலகு. ஒரு லிட்டர் தண்ணீர்  ஒரு கிலோ எடையுள்ளதாகும்.

அவுன்ஸ்கள்

இரண்டு வகையான அவுன்ஸ் அளவுகள் உள்ளன – யூ.எஸ் மற்றும் யூ.கே. மேலும் குறிப்பிட்ட விருப்பத் தேர்வுகளை தேர்ந்தெடுக்கவும்