ஏக்கர் முதல் சதுர அடி மாற்றம்

எங்கள் Android பயன்பாடு பதிவிறக்கவும்

சதுர அடி முதல் ஏக்கர் (ஸ்வாப் அலகுகள் )

வடிவம்
சரித்தன்மை

குறிப்பு: பின்ன முடிவுகள் பக்கதிலுள்ள 1/64க்கு முழுமையாக்கப்படும். துல்லியமான விடைக்கு, முடிவுக்கு மேலுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து தசமம் என்பதை தேர்ந்தெடுக்கவும்

குறிப்பு: முடிவுக்கு மேலுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து குறிப்பிடத்தக்க இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையை தேர்வு செய்து , நீங்கள் விடையின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கவோ, குறைக்கவோ செய்யலாம்

குறிப்பு: முழுமையான தசம முடிவுக்கு, முடிவுக்கு மேலுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து ‘தசமம்’ என்பதைத் தேர்வு செய்யவும்

பெருக்கல்

ஏக்கர்  வரை  சதுர அடி மாற்று

ft² =
ac * 43560.
 
 
 
வேலை செய்வதைக் காட்டவும்
அடுக்கு வடிவில் முடிவைக் காட்டவும்
அதிக தகவல் : சதுர அடி

ஏக்கர்

ஆங்கிலம் பேசும் நாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும்  ஒரு பரப்பளவு அலகு ( 4840 சதுர கெஜம் ).

 

ஏக்கர்  வரை  சதுர அடி மாற்று

ft² =
ac * 43560.
 
 
 

சதுர அடி

விவரிப்பு :

சதுர அடி ஏகாதிபத்திய மற்றும் அமெரிக்க வழக்க அளவிடுதல் அமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பரப்பளவு அலகாகும்.

ஒரு சதுர அளவீடு ஒரு நேர்கோட்டு அளவீட்டீன் இரு பரிமாண வகைக்கெழு ஆகும் . எனவே ஒரு சதுர அடி   1 அடி நீளம் பக்கங்கள் கொண்ட ஒரு சதுரத்தின் பரப்பளவு என வரையறுக்கப்படுகிறது

 

ஏக்கர் முதல் சதுர அடி அட்டவணை

Start
Increments
Accuracy
Format
அச்சு அட்டவணை
<சிறிய மதிப்புகள் பெரிய மதிப்புகள்>
ஏக்கர் சதுர அடி
0ac 0.00ft²
1ac 43560.00ft²
2ac 87120.00ft²
3ac 130680.00ft²
4ac 174240.00ft²
5ac 217800.00ft²
6ac 261360.00ft²
7ac 304920.00ft²
8ac 348480.00ft²
9ac 392040.00ft²
10ac 435600.00ft²
11ac 479160.00ft²
12ac 522720.00ft²
13ac 566280.00ft²
14ac 609840.00ft²
15ac 653400.00ft²
16ac 696960.00ft²
17ac 740520.00ft²
18ac 784080.00ft²
19ac 827640.00ft²
ஏக்கர் சதுர அடி
20ac 871200.00ft²
21ac 914760.00ft²
22ac 958320.00ft²
23ac 1001880.00ft²
24ac 1045440.00ft²
25ac 1089000.00ft²
26ac 1132560.00ft²
27ac 1176120.00ft²
28ac 1219680.00ft²
29ac 1263240.00ft²
30ac 1306800.00ft²
31ac 1350360.00ft²
32ac 1393920.00ft²
33ac 1437480.00ft²
34ac 1481040.00ft²
35ac 1524600.00ft²
36ac 1568160.00ft²
37ac 1611720.00ft²
38ac 1655280.00ft²
39ac 1698840.00ft²
ஏக்கர் சதுர அடி
40ac 1742400.00ft²
41ac 1785960.00ft²
42ac 1829520.00ft²
43ac 1873080.00ft²
44ac 1916640.00ft²
45ac 1960200.00ft²
46ac 2003760.00ft²
47ac 2047320.00ft²
48ac 2090880.00ft²
49ac 2134440.00ft²
50ac 2178000.00ft²
51ac 2221560.00ft²
52ac 2265120.00ft²
53ac 2308680.00ft²
54ac 2352240.00ft²
55ac 2395800.00ft²
56ac 2439360.00ft²
57ac 2482920.00ft²
58ac 2526480.00ft²
59ac 2570040.00ft²
மெட்ரிக் மாற்ற அட்டவணை அலைபேசி மாற்றுவான் செயலி பரப்பளவு வெப்பநிலை எடை நீளம் அளவு வேகம் நேரம்