சதுர அடி முதல் ஏக்கர் மாற்றம்

எங்கள் Android பயன்பாடு பதிவிறக்கவும்

ஏக்கர் முதல் சதுர அடி (ஸ்வாப் அலகுகள் )

வடிவம்
சரித்தன்மை

குறிப்பு: பின்ன முடிவுகள் பக்கதிலுள்ள 1/64க்கு முழுமையாக்கப்படும். துல்லியமான விடைக்கு, முடிவுக்கு மேலுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து தசமம் என்பதை தேர்ந்தெடுக்கவும்

குறிப்பு: முடிவுக்கு மேலுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து குறிப்பிடத்தக்க இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையை தேர்வு செய்து , நீங்கள் விடையின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கவோ, குறைக்கவோ செய்யலாம்

குறிப்பு: முழுமையான தசம முடிவுக்கு, முடிவுக்கு மேலுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து ‘தசமம்’ என்பதைத் தேர்வு செய்யவும்

பெருக்கல்

சதுர அடி  வரை  ஏக்கர் மாற்று

ac =
ft² * 0.000022957
 
 
 
வேலை செய்வதைக் காட்டவும்
அடுக்கு வடிவில் முடிவைக் காட்டவும்
அதிக தகவல் : சதுர அடி

சதுர அடி

விளக்கம் :

மெட்ரிக் அடிப்படையில் ஒரு சதுர அடி ,0.3048 மீட்டர் நீள பக்கங்கள் கொண்ட ஒரு சதுரம் ஆகும் . ஒரு சதுர அடி 0.09290304 சதுர மீட்டருக்கு சமமாக உள்ளது.

 

சதுர அடி  வரை  ஏக்கர் மாற்று

ac =
ft² * 0.000022957
 
 
 

ஏக்கர்

ஆங்கிலம் பேசும் நாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும்  ஒரு பரப்பளவு அலகு ( 4840 சதுர கெஜம் ).

 

சதுர அடி முதல் ஏக்கர் அட்டவணை

Start
Increments
Accuracy
Format
அச்சு அட்டவணை
<சிறிய மதிப்புகள் பெரிய மதிப்புகள்>
சதுர அடி ஏக்கர்
0ft² 0.00ac
1ft² 0.00ac
2ft² 0.00ac
3ft² 0.00ac
4ft² 0.00ac
5ft² 0.00ac
6ft² 0.00ac
7ft² 0.00ac
8ft² 0.00ac
9ft² 0.00ac
10ft² 0.00ac
11ft² 0.00ac
12ft² 0.00ac
13ft² 0.00ac
14ft² 0.00ac
15ft² 0.00ac
16ft² 0.00ac
17ft² 0.00ac
18ft² 0.00ac
19ft² 0.00ac
சதுர அடி ஏக்கர்
20ft² 0.00ac
21ft² 0.00ac
22ft² 0.00ac
23ft² 0.00ac
24ft² 0.00ac
25ft² 0.00ac
26ft² 0.00ac
27ft² 0.00ac
28ft² 0.00ac
29ft² 0.00ac
30ft² 0.00ac
31ft² 0.00ac
32ft² 0.00ac
33ft² 0.00ac
34ft² 0.00ac
35ft² 0.00ac
36ft² 0.00ac
37ft² 0.00ac
38ft² 0.00ac
39ft² 0.00ac
சதுர அடி ஏக்கர்
40ft² 0.00ac
41ft² 0.00ac
42ft² 0.00ac
43ft² 0.00ac
44ft² 0.00ac
45ft² 0.00ac
46ft² 0.00ac
47ft² 0.00ac
48ft² 0.00ac
49ft² 0.00ac
50ft² 0.00ac
51ft² 0.00ac
52ft² 0.00ac
53ft² 0.00ac
54ft² 0.00ac
55ft² 0.00ac
56ft² 0.00ac
57ft² 0.00ac
58ft² 0.00ac
59ft² 0.00ac
மெட்ரிக் மாற்ற அட்டவணை அலைபேசி மாற்றுவான் செயலி பரப்பளவு வெப்பநிலை எடை நீளம் அளவு வேகம் நேரம்