மீட்டர்கள் மாற்றுவான்

உங்களுக்கு தேவையான மெட்ரிக் மாற்றுவானை கண்டுபிடிக்க தேடுதல் பெட்டியை பயன்படுத்தவும்

மீட்டர்கள்

 • மீட்டர்
 • அலகு :

  •  நீளம் / தூரம்

  உலகளவு பயன்பாடு :

  • மீட்டர் , மெட்ரிக் அமைப்பின் பகுதியாக, உலகம் முழுவதும் தூர அளவீடு   முறையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏகாதிபத்திய முறை அதிக நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படும்  அமெரிக்கா, முதன்மை விதிவிலக்காகும். 

  விவரிப்பு :

  மீட்டர் மெட்ரிக் முறையில்  ஒரு நீள அலகு , மற்றும் உலக  அலகுகள் முறையில்(SI) நீளத்தின் அடிப்படை அலகு.

   SI மற்றும் பிற MKS அமைப்புகளின் நீளத்தின் அடிப்படை அலகாக இருப்பதால் ( மீட்டர், கிலோகிராம் மற்றும் வினாடிகள் அடிப்படையில் )  மீட்டர் பிற அளவீடுகளின் யூனிட்கள் வருவிக்க,  விசைக்கு  நியூட்டன்  போன்று பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  விளக்கம் :

  1 மீ 1.0936 யார்டு அல்லது 39.370 அங்குலத்திற்கு சமமாக உள்ளது

  1983 ஆம் ஆண்டு முதல், மீட்டர் அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு வினாடிக்கு 1 / 299,792,458 வேக இடைவெளியில் ஒரு வெற்றிடத்தில் ஒளி பயணம் செய்த  பாதையின் நீளமாக வரையறுக்கப்படுகிறது.

  தோற்றம் :

  மீட்டர் எனும பெயர்  ' உலகளாவிய நடவடிக்கை ' என்று பொருளுடைய கிரேக்கச் சொல்லில் இருந்து (மெட்ரான் கதோலிக்கான் métron katholikón )பெறப்பட்டு,  தசம சார்ந்த அளவீட்டுஅலகாக 17 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி ஆரம்பத்தில் முன்வைக்கப்பட்டது

  ஒரு மீட்டரின் ஆரம்ப வரையறை  " ஒரு வினாடியில் அரை காலம் கொண்டஊசல் நீளம் ". 18 ஆம் நூற்றாண்டில்," வட்டத்தின் நான்கின் ஒரு பகுதி சேர்ந்து  பூமியின் தீர்க்கரேகையின்ஒரு நீளத்தில் பத்து மில்லியன் " வரையறை  ஆதரவு பெற்றது (பூமத்திய ரேகையிலிருந்து வட துருவத்திற்கான தூரம் ) மற்றும் , பிரான்ஸ் 1795-ல் மெட்ரிக் முறையை ஏற்றபோது இது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வரையறையாக இருந்தது.

  மூல முன் மாதிரி மீட்டர்- முதலில் பித்தளை,பிறகு பிளாட்டினம்  பின்னர் ஒரு பிளாட்டினம் / இரிடியம் கலவை - - என  மீட்டரின் மதிப்பளவார அடுத்தடுத்து உற்பத்தி செய்யப்பட்டன. 1983 -ல் ஏற்கப்பட்ட , ஒளியின் வேகத்துடன்  தொடர்புடைய மீட்டரின்  தற்போதைய வரையறைக்கு முன்,1960 ஆம் ஆண்டில் மீட்டர் ,கதிர்வீச்சின் அலைநீளம் பயன்படுத்தி மறுவரையறை செய்யப்பட்டது. 

  பொதுவான மேற்கோள் :

  • ஒரு ஆண் மனிதனின் சராசரி உயரம் 1.75 மீ
  • 110 மீட்டர் ஒலிம்பிக் தடை ஓட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படும் தடைகள் 1.067 மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கும்
  • 2012 வரை உலகின் உயரமான கட்டிடமான துபாயில் உள்ள புர்ஜ் கலிஃபா 828 மீட்டர் உயரம்
  • நியூயார்க்கில் உள்ள எம்பயர் ஸ்டேட் கட்டடம் 381 மீ உயரம்
  • ரயில் தடங்களின் நிலையான பாதை (ரயில்களுக்கு இடையில் உள்ள தூரம்) 1.435 மீ

  கூறு அலகுகள் :

  • 1/100 மீ = ஒரு சென்டிமீட்டர்
  • 1 / 1,000 மீ = ஒரு மில்லிமீட்டர்
  • மேலும் மைக்ரோ மீட்டர் , நானோமீட்டர் , பிக்கோமீட்டர் , ஃபெம்டோமீட்டர் , அட்டோமீட்டர் ,  செப்டோமீட்டர் மற்றும் யாக்டோமீட்டர் பார்க்கவும்.

  பெருக்கல் :

  • மிகவும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் பகு எண் கிலோமீட்டர் ( 1,000 மீ ), ஆனால் டெசாமீட்டர் (10 மீ) , ஹெக்டோ மீட்டர் (100 மீ) மற்றும் மெகா மீட்டர் ( ஒரு மில்லியன் மீட்டர்) உட்பட மீட்டர் ஏராளமான பிற SI மடங்குகள் உள்ளன.
  • மீட்டரின் பெரிய பகு எண்   யோட்டாமீட்டர்  ஆகும்.                          ( 1,000,000,000,000,000,000,000,000 மீட்டர்)