சென்டிமீட்டர்கள் மாற்றுவான்

உங்களுக்கு தேவையான மெட்ரிக் மாற்றுவானை கண்டுபிடிக்க தேடுதல் பெட்டியை பயன்படுத்தவும்

சென்டிமீட்டர்கள்

 • செ.மீ.
 • அலகு :

  • நீளம் / தூரம்

  உலகளவு பயன்பாடு :

  • நீளத்தை அளக்க சென்டிமீட்டர் அளவீடு உலகளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவற்றில் அமெரிக்கா போன்ற சில விதிவிலக்குகளான நாடுகள் உள்ளன. அவை இப்பொழுதும் முதன்மையாக அமெரிக்க வழக்க (இம்பீரியல் முறைக்கு சமமானது) அமைப்பையே பயன்படுத்துகிறது.   

  விளக்கம் :

  மெட்ரிக் முறையில், சென்டிமீட்டர் நீளத்தின் ஒரு அலகு ஆகும் .ஒரு மீட்டரில் நூற்றுக்கு .சமமாகும்.

  1 செ.மீ. 0.39370 அங்குலத்திற்கு சமமாக உள்ளது

  தோற்றம் :

  எடைகள் மற்றும் அளவுகளின் மெட்ரிக் , அல்லது தசம, அமைப்பு  1795 ஆம் ஆண்டு பிரான்சில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. மீட்டரை  நீள  அளவீடுகளின் அடிப்படையாக பயன்படுத்தி, இப்போது உலகம் முழுவதும் அமைப்பு  அதிகாரப்பூர்வமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  பொதுவான மேற்கோள் :

  • ஐக்கிய அமெரிக்க குடியரசின் நிக்கல் (5 சென்ட்) நாணயம் தோராயமாக 2 சென்டிமீட்டர் விட்டத்தில் இருக்கும்
  • மனித கண்ணின் கருவிழிப் படலம் தோராயமாக 1.15 சென்டிமீட்டர் (11.5மி.மீ)  விட்டத்தில் இருக்கும்
  • ஒரு ஏகாதிபத்திய கால அடி தோராயமாக 30.5 சென்டிமீட்டருக்கு சமமானது

  பயன்பாட்டு அமைப்பு :

  சென்டிமீட்டர் பின்னம்  நிலை முக்கியத்துவமற்றது என்று கருதுகின்ற சூழ்நிலைகளில், அலகுகளின் சர்வதேச (எஸ்ஐ) அமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாடுகளில்,  சென்டிமீட்டர் ஒரு  தினசரி அலகு அளவீடாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

   பொறியியல் மற்றும் வடிவமைப்பு போன்ற அதிக துல்லியம் தேவைப்படும் பயன்பாடுகளில், பொதுவாக மில்லி மீட்டர் அல்லது  மீட்டரின் தசம பின்னம் அதிக தூரத்தை கூற பயன்படுத்தப்படும்.

  கூறு அலகுகள் :

  • 1 செ.மீ. = 10mm (மில்லி மீட்டர்)

  பெருக்கல் :

  • 100 செ.மீ. = 1m (மீட்டர்)
  • மெட்ரிக் அளவில் நீளம் / தூரத்தில் அலகுகள் ஒரு மீட்டரின் பின்னம் அல்லது மடங்குகள் அடிப்படையில் இருக்கும்.