Mak Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Mak

Mak-u është një njësi matëse e shpejtësisë që bazohet në shpejtësinë e zërit. Duke qenë se zëri udhëton në shpejtësi të ndryshme në kushte të ndryshme, përllogaritjet këtu jepen në 20 °C, në ajër të thatë dhe në nivelin e detit. Mak zakonisht përdoret në aviacion dhe në eksplorimin hapësinor.