Наутички милји во Километри конверзија

Постои повеќе од еден тип на Наутички милји. Користете ја соодветната варијација од листата подолу.

  1. ОК Наутички милји во Километри

  2. Американски Наутички Милји во Километри

  3. Меѓународни Наутички Милји во Километри

Наутички милји

Километри

Километарот е единица за должина во метричкиот систем еднаков на една илјада метри.

1Км е еднаков на 0,6214 милји.