Километри во Наутички милји конверзија

Постои повеќе од еден тип на Наутички милји. Користете ја соодветната варијација од листата подолу.

  1. Километри во ОК Наутички милји

  2. Километри во Американски Наутички Милји

  3. Километри во Меѓународни Наутички Милји

Километри

Километарот е единица за должина во метричкиот систем еднаков на една илјада метри.

1Км е еднаков на 0,6214 милји.

Наутички милји